Saturday, February 02, 2008

Како да се исклучи debug модот на VMware Server 2 Beta

Ако сакате значително да ја зголемите брзината на VMware Server 2 Beta виртуализационата платформа, направете го следново, малку хакерско, решение.
Треба да знаете дека debugging модот е вклучен како hard codded опција заради (нели) наоѓање на грешки. Упатството оригинално е најдено на еден од community форумите на VMware.
Упатството е само за Linux платформи, испробано функционира. Copy/Paste во терминал прозорецот.

cd /usr/lib/vmware/bin
mv vmware-vmx-debug vmware-vmx-debug.bkup
ln -s vmware-vmx vmware-vmx-debug
mv vmware-remotemks-debug vmware-remotemks-debug.bkup
ln -s vmware-remotemks vmware-remotemks-debug

No comments:

Post a Comment